حمایت جنبش دانشجوئی از مبارزات کارگری

اتحاد کارگران انقلابی ایران: علیرغم اینکه دانشگاه و جنبش دانشجوئی به شدّت زیر فشار سرکوب قرار دارد، حمایت آنها از جنبش کارگری و مبارزات کارگران سرِ باز ایستادن نداشته و ندارد. برخی از تازه ترین نمونه های سرکوب ها و فشارها سکوت حراست در مقابل قمه کشی اراذل و اوباش پشت دیوارهای دانشگاه، صدور احکام غیرقانونی منع تحصیل برای فعالین دانشجوئی، ایجاد مزاحمت‌ و حملات روزانه ی مامورین لباس شخصی به دانشجویان، پافشاری بر برقراری تفکیک جنسیتی در دانشگاه، ارسال پیامک های حاوی تهدید به منع تحصیل- بسته شدن سامانه‌ی آموزش- شرکت در کارگاه‌های فرهنگی اجباری- و برخوردهای انضباطی برای دانشجویان است که در دو هفته گذشته در همکاری با مقامات امنیتی و اطلاعاتی کماکان از سوی دانشگاهها بکار گرفته شده است. با وجود این حجم از سرکوب سازمان یافته دانشجویان همچنان به حمایت از جنبش کارگری ادامه داده اند.

آخرین نمونه این حمایت ها را در گرامی داشت روز جهانی کارگر از سوی دانشجویان دانشگاه سوره، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مازندران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، و دانشکده‌ی معماری وشهرسازی و دانشگاه هنر اصفهان شاهد بودیم. شعار و دیوارنویسی، شبنامه نویسی، و گرامی داشت یاد و خاطره کارگران جوانی که در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی جان نازنین خود را گرو نهادند، در اغلب این دانشگاه ها مشترک بود.

 به دو دلیل اساسی جنبش کارگری از حمایت های دانشجویان و جنبش دانشجوئی برخوردار است.

دلیل اول: جنبش دانشجویی به عنوان جنبشِ خودآگاهِ نسلِ جوان و روشنفکر، واجد خصلت رادیکال و انقلابی است؛ با ارتجاع سر سازش ندارد و درهم آمیختنِ مبارزه علیه دیکتاتوری و سایر انواع ستمگری ها، خاصه ستم طبقاتی، جنسیتی، مذهبی و سویه های برجسته ی دیگر بخشی از سنت مبارزاتی آن است.

دلیل دوم: طبقه کار و رنج اکثریت جامعه را تشکیل می دهد و هیچ نظم دموکراتیک و هیچ مبارزه ضد دیکتاتوری بدون هدایتگری و حمایتگری کارگران و زحمتکشان و اعتصابات گسترده و سراسری کارگری و خودسامان یابی کارگران به کمک جنبش مطالباتی، امکان ندارد. علاوه براین دانشجویان مبارز در شعارهای خود بارها گفته اند: فرزند کارگرانیم/ کنارشان می مانیم.

خاستگاه مشترک  طبقاتی و اجتماعی کارگران و دانشجویان در شرایط گسترش همه جانبه فقر و خانه خرابی، بستر مادی پیوندهای مبارزاتی در حوزه های گوناگون است. بی دلیل نیست که جنبش دانشجویی از خواستگاههای مهم شعارهای عدالتخواهانه و مقابله با استبداد غالب و مغلوب در همین خیزش زن، زندگی، آزادی بوده و در تقویت استقلال عمل جنبش کارگری و استحکام فکری و نظری آن در برابر جبهه آرایی طیف های مختلف در جدال آلترناتیوها و تقویت آلترناتیو مترقی و کارگری از نقش برجسته ای برخوردار است.

امروز که اوج گیری جنبش مطالباتی برای پیوند با سایر جنبش های ضد حاکمیت کنونی بیش از هر زمان به فصل مشترک های مبارزاتی و رادیکالیسم انقلابی، آرایش جبهه ای و رشته ای از همگرایی های موردی نیازمند است، جنبش دانشجویی برغم همه سرکوبها واجد نقش و جایگاه حیاتی در همه این زمینه ها و عرصه هاست.


 • بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه سوره. نه قمه کشی بیرون دانشگاه و نه تهدیدهای داخل دانشگاه باورهای ما را تغییر نخواهد داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما دانشجويان دانشگاه سوره بر این باوریم که رفتارهای سیاست زده‌ی کادر دانشگاه سوره در داخل و خارج دانشگاه دخالت در امور فردی دانشجوست و این رفتارها را از نمونه‌های بارز سلب حق خود از آزادی‌های فردی میدانیم.
 • انتشار شبنامه توسط دانشجویان؛ دانشگاه اصفهان
 • کیان جمالی دانشجوی مهندسی کامپیوتر ورودی۱۴۰۱ دانشگاه آزاد شهر قدس پس از احضار  و مراجعه به کمیته‌ی انضباطی به صورت شفاهی به ۳ ترم منع از تحصیل محکوم شد.
 • جمع شدن دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان مجاور دیوار دانشکده‌ی معماری وشهرسازی در اعتراض به ایجاد مزاحمت‌ها و حملات هر روزه‌ی مامورین لباس شخصی به دانشجویان. گفته می‌شود پس از مدتی نیروی انتطامی در محل حاضر شد و قول پیگیری این اتفاق را داد.
 • انتشار بیانیه‌ی جمعی از دانشجویان در سطح دانشگاه در اعلام همبستگی با کارگران و به مناسبت روز کارگر؛ دانشگاه مازندران؛ ……..تشکل های مستقل و آزاد کارگری بزرگترین و تواناترین دشمن هر استبدادیست. سرکوب اتحادیه ها و تحمیل دسته جات مزدور تحت نام نمایندگان کارگران نیز ریشه در همین وحشت دارد. طبقه کارگر بنا بر ذات خود آزادی خواه، برابری طلب و هم سرنوشت با پیشروترین جنبش های اجتماعی بوده و همواره دوشادوش زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان و تمامی طبقات فرودست مبارزه کرده است.
 • تحصن دانشجویان در اعلام همبستگی با کارگران به مناسبت روز کارگر؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر؛ نافرمانی، کنش‌گری / پیکار تا برابری، معلم، دانشجو، کارگر / اتحاد، اتحاد، فرزند کارگرانیم / کنارشان می‌مانیم، کارگر زندانی آزاد باید گردد، نان، کار، آزادی / پوشش اختیاری، جای معلمان در زندان نیست
 • پخش کردن پاکت نامه‌ها در کلاس‌ها و اتاق اساتید و سایر فضاهای دانشکده به مناسبت روز کارگر و در اعلام همبستگی با کارگران؛ دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 • شعارنویسی دانشجویان در اعلام همبستگی با کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر؛ دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ زن زندگی آزادی/مرگ بر بیگاری، نان کار آزادی/حجاب اختیاری، فرزند کارگرانیم/کنارشان می‌مانیم، در دانشگاه بیگاری/بعد از تحصیل بیکاری، دانشجو کارگر/اتحاد اتحاد، استثمار بیگاری/جمهوری اعدامی
 • شعارنویسی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در اعلام همبستگی با کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر؛ کارگران جهان متحد شوید، زنده باد اتحاد زحمتکشان، کارگران اتحاد اعتصاب، دانشجو و کارگر ایستاده ایم در سنگر، فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم، نان کار آزادی پوشش اختیاری
 • بیانیه‌ی اعلام همبستگی جمعی از فعالین دانشگاه‌‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس با کارگران: ….. چگونه می‌توان آینده‌ای را عاری از سلطه تصور کرد بی‌آن‌که کارگران‌مان در ترسیم آن آینده سهمی نداشته باشند؟ ما با آنان هم‌سرنوشتیم، چرا که ساختن آینده را با آنان ممکن می‌بینیم.
 • «هشدار: کارگران مشغول مبارزه اند» – شعارنویسی در اعلام همبستگی با کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر و گرامیداشت یاد کارگران جوانی که توسط رژیم به دار آویخته شدن، دانشگاه بهشتی
 • مدتی است که محوطه و فضای باز مقابل دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد را تفکیک جنسیتی کرده‌اند و در صورت رعایت نشدن این تفکیک، دانشجویان توسط حراست تهدید به ضبط کارت دانشجویی‌شان می‌شوند.
 • شعارنویسی در اعلام همبستگی با کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر؛ دانشکده‌ی معماری وشهرسازی دانشگاه هنر اصفهان «دانشجو کارگر – همه توی یک سنگر»
 • اعلام همبستگی جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با کارگران در روز کارگر و انتشار مطالبات و خواسته‌های کارگران، از جمله حق تشکیل سندیکا و اتحادیه، دستمزد بالای خط فقر، بیمه حوادث و عمر، بهداشت و درمان رایگان، آموزش و حمل‌ونقل رایگان، از بین رفتن تبعیض‌های جنسیتی کارگران، لغو سیاست‌های تعدیل نیرو، و خواستِ هشت ساعت کار روزانه، به چهار زبان فارسی و کردی و ترکی و عربی.
 • در تاریخ نُهم اردیبهشت در کوچه‌ی مجاور دانشگاه هنر سوره، فردی با قمه، فحاشی و توهین اقدام به تهدید دانشجویان حاضر در محل کرد. گفته می‌شود این فرد از ساکنین این کوچه است. حراست دانشگاه می گوید دخالتی نخواهد کرد زیرا که این اتفاق بیرون دانشگاه افتاده است. این در حالیست که حراست از دانشجویانی که در این کوچه پوشش اجباری را رعایت نکردند، تعهد می گیرد. در چنین وضعیتی که دانشجویان در خطر جانی قرار دارند، دانشگاه از تامین امنیت آنان شانه خالی می‌کند و به شکل مداوم پیامک‌هایی حاوی تهدید به منع از تحصیل، بسته شدن سامانه‌ی آموزش، شرکت در کارگاه‌های فرهنگی اجباری و برخوردهای انضباطی برای دانشجویان ارسال می‌کند.

کانال تلگرامی اتحاد کارگران

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: